odpis na fundusz

Odpis na fundusz socjalny – jak naliczać go w 2023 roku?

22 Listopad 2023

Ile wynosi odpis na ZFŚS w 2023 roku? Aktualnie jego wysokość jest ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika to wprost z art. 5l ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Kwotą bazową do wyliczania odpisów na fundusz socjalny jest zatem 4434,58 złotych.

Kto musi stworzyć ZFŚS?

Obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zachodzi, gdy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Ponadto zawsze zobligowani są do tego pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych tam osób. Natomiast, gdy w pierwszym dniu nowego roku kalendarzowego pracodawca zatrudnia co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, oczywiście w przeliczeniu na pełne etaty, ZFŚS może być stworzony, ale dopiero na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
 

Tylko do 31 maja 2023 roku I rata odpisów na ZFŚS! A co z drugą ratą?

W kontekście odpisów na ZFŚS ważne jest nie tylko poprawne obliczenie ich wysokości, ale i trzymanie się ustalonych terminów. Pierwsza data, o której trzeba pamiętać, to 31 maja (w bieżącym roku to środa) – pracodawca ma do tego dnia przekazać na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. Natomiast pozostałą część pieniędzy, czyli drugą ratę, należy opłacić do 30 września (sobota).
 

Wyższe odpisy na ZFŚS w 2023 roku? Poznaj obowiązujące kwoty

Podsumowując, w 2023 roku podstawa odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie ulegnie zmianie. Została ona zamrożona, a więc utrzyma się na tym samym poziomie, co w roku poprzednim. Oznacza to, że odpis na ZFŚS dla jednego pracownika, zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1662,97 złotych (to 37,5% wskazanej wcześniej wartości bazowej), a w przypadku tak zwanych odpisów podwyższonych (dotyczących pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze) będzie to 2217,29 złotych (50% podstawy). Obligatoryjne odpisy na ZFŚS dla pracowników młodocianych nadal pozostaną uzależnione od roku nauki – w pierwszym 221,73 złotych (5%), drugim 266,07 złotych (6%) oraz trzecim 310,42 złotych (7%).

Warto też mieć świadomość, że równocześnie istnieją fakultatywne odpisy na fundusz socjalny, o których zastosowaniu pracodawca decyduje we własnym zakresie. Zwiększenie wysokości odpisu podstawowego o 6,25%, czyli 277,16 złotych jest wtedy możliwe na każdą zatrudnioną osobę posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy.