Klauzula informacyjna

Niniejsza klauzula dotyczy przetwarzania przez Pluxee Polska sp. z o. o. (dawniej Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o. o.) Państwa danych osobowych oraz stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Pluxee Polska Sp. z o.o. (dalej: „Pluxee” ) 
z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000033826, o kapitale zakładowym w wysokości 3 000 000 zł, NIP 5222357343,

2.    Pluxee wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować 
się w następujący sposób:
-  kierując korespondencję w formie tradycyjnej przesyłki pocztowej na poniższe dane:
Karolina Liwińska, Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pluxee Polska sp. z o. o. 
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
- w formie mailowej za pośrednictwem adresu privacy.pl@pluxeegroup.com

3.    W zależności od celu przetwarzania danych, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
•    art 6 ust. 1 lit. a) RODO tzn. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu np. otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych na podany adres email i/lub numer telefonu
•    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tzn. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
•    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tzn. prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym zapewnienia prawidłowej realizacji łączącej nas z Państwem umowy; 
•    art 6 ust. 1 lit. c) RODO tzn. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  w tym wynikających z łączących nas z Państwem stosunków prawnych lub handlowych

4.    Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim aktualnie Państwa dane są przetwarzane. Czynnikami branymi pod uwagę są: 
•    przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości itd.);
•    okres świadczenia usług;
•    czas trwania umowy;
•    upływ okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
•    do momentu wycofania przez Państwa zgody, w przypadkach gdy jedyną podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda

5.    Informujemy, że Pluxee może przetwarzać Państwa dane:
•    Na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub
•    W innym państwie będącym sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), lub
•    Przekazując dane do spółek z grupy kapitałowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na podstawie umowy między spółkami z grupy Pluxee dotyczącej przekazywania danych osobowych, zawartej zgodnie ze standardowymi klauzulami przyjętymi przez Komisję Europejską

6.    Odbiorcami danych mogą być:
-nasi dostawcy i podwykonawcy, w tym subprocesorzy, którym zostały zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do realizacji łączącej nas z Państwem Umowy. W danej sytuacji nasi subprocesorzy mogą przetwarzać Państwa dane wyłącznie na podstawie umowy z nami oraz zgodnie z naszymi poleceniami
- inne spółki z grupy Pluxee m.in. w celach zarządzania systemami informatycznymi na podstawie umowy między spółkami z grupy dotyczącej przekazywania danych osobowych 

7. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
•    prawo dostępu do danych osobowych, czyli prawo do uzyskania od potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, a także uzyskania innych informacji zgodnie z art. 15 RODO, w tym także do uzyskania kopii danych.
•    prawo żądania sprostowania danych osobowych,
•    prawo żądania usunięcia danych osobowych,
•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych  w art. 18 RODO
•    prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Pluxee danych osobowych,  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania od Pluxee przesłania danych do innego administratora. Jednakże tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
•    prawo do wycofania wyrażonej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem naszych działań, które podjęliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażone zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym czasie kontaktując się z nami telefonicznie (na numer naszej infolinii), mailowo na adres naszego Inspektora ochrony danych, korzystając z dedykowanego linku w stopce w wiadomości mailowej lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Pluxee lub z naszym Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

8.    W przypadku uznania, że Państwa dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

9.    Państwa dane osobowe nie będą podstawą podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w niektórych wypadkach jest warunkiem niezbędnym do nawiązania z Państwem stosunków prawnych np. brak podania danych uniemożliwiłby zawarcie oraz realizację umowy.